ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2561

NGO ตรังหนุนเจ้าไหม-ลิบงเป็นพื้นที่อุทยานมรดกอาเซียน
 
จำนวนผู้อ่าน 2840 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่
กลับสู่หน้าหลัก

กลุ่มเอ็นจีโอเมืองตรัง สนับสนุนการผลักดันให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน เพราะจะส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.61 นายภาคภูมิ วิธานติรวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิอันดามัน และประธานสมัชชาองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ออกมาสนับสนุนการผลักดันให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง เป็นพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียน ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในพื้นที่แรมซาร์ไซต์ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศอยู่แล้ว ในเนื้อที่ทั้งสิ้น 515,745 ไร่ หากได้อยู่ในพื้นที่อุทยานมรดกแห่งอาเซียนด้วย ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อการอนุรักษ์ที่เข้มแข็ง ควบคู่กับการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เนื่องจากจะมีมาตรการคุ้มครองดูแลรักษา โดยประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา ก็ทำได้ดีอยู่แล้ว และอาจมีปัญหาแค่เล็กๆ น้อยๆ บ้างเท่านั้น

ขณะที่ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจประเมินความเหมาะสมของพื้นที่จริง พร้อมประชุมพูดคุยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งได้ให้ความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ การแบ่งเขตการจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติ รวมถึงหารือเพื่อเตรียมการหากได้รับการประกาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับผลกระทบที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวในเรื่องการจัดการขยะ

สำหรับอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง หลายฝ่ายในจังหวัดตรังได้มีการเสนอแนะเรื่องการจัดการแหล่งพื้นที่อาศัยของพะยูนอย่างมีส่วนร่วม พร้อมให้ชุมชนได้กำหนดกฎ กติกา และช่วยกันควบคุมดูแลรักษาแหล่งหญ้าทะเล ตลอดจนป้องกันการใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน

ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญจะนำผลสรุปการตรวจประเมินพื้นที่ เสนอต่อคณะกรรมการอุทยานมรดกแห่งอาเซียน และคณะทำงานอาเซียนว่าด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม และนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนพิจารณารับรอง ก่อนจะประกาศในการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ในปี 2562


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com