ข่าวประจำวันที่ 18 ตุลาคม 2561

ร.ร.ตรังหนึ่งเดียว “ไปวัดวันโกน”
 
จำนวนผู้อ่าน 3218 คน

กลับสู่หน้าหลัก

จากมุมมองความเจริญและเทคโนโลยีล้ำหน้า อาจส่งผลให้วิถีชีวิตคนสมัยใหม่แปรเปลี่ยนไป...!

เริ่มจากเหินห่างจากวัด และหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ทางเลือกหนึ่งที่พอช่วยได้ระดับหนึ่ง คือการอบรมสั่งสอน ปลูกฝังให้ใฝ่ธรรมะ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีน้ำใจตั้งแต่เยาว์วัย ยึดตามคติ “ไม้อ่อนดัดง่าย”

แนวทางนี้ส่งผลให้ นายสนทยา ภักดีวานิช อดีต ผอ.ร.ร.บ้านย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จึงได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาดีเด่น จากโครงการ “ไปวัดวันโกน” ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557

เริ่มจากครูประจำชั้นให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงชั้น ป.6 แต่ละชั้น ที่นับถือพุทธศาสนา ทุกวันพระช่วงเปิดเรียนให้นำอาหารคาวหวาน ผลไม้ จากบ้านเท่าที่จะหาได้ ร่วมกับครูประจำชั้นไปถวายเพลพระวัดนิกรรังสฤษฎ์

ให้เด็กนักเรียนแต่ละชั้นสลับกันทำเช่นนี้ และต้องไปก่อนเวลาฉันเพลประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อร่วมสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา โดยมี พระครูนิกรธรรม เป็นพระวิทยากร ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนพิธี

นอกจากนี้ ยังได้อบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามอย่างชาวพุทธที่ดี และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีสุข

จวบจนเวลาพระฉันเพล นักเรียนจะช่วยกันพัฒนาอาคารสถานที่ ภายในบริเวณวัดให้สะอาดเรียบร้อย และเมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จจะกลับมารับประทานอาหารพร้อมกัน เสร็จแล้วจึงจัดเก็บชำระล้างภาชนะและสถานที่

เป็นอันจบกระบวนการที่เด็กได้เรียนรู้ทางธรรม และปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีน้ำใจอิ่มเอิบ จนมาถึงปี 2561 นี้ นายณัฐ ลายทองสุข ผอ.โรงเรียนคนใหม่ ได้สืบทอดเจตนารมณ์ประเพณีปฏิบัตินี้

หากสถานศึกษาอื่นๆนำไปขยายผล ดำเนินการให้เป็นคู่ขนาน ไม่ว่าโรงเรียนเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนหญิงหรือชาย จะช่วยซึมซับความดีงามนี้ไว้

สืบเนื่องไม่เปลี่ยนแปลงตามคติ “ไม้อ่อนดัดง่าย” สู่การเป็นทรัพยากรบุคคลที่ดีมีคุณค่าของชาติ...!


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com