ข่าวประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

เปิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ “หลาดต้นน้ำ @ลำขนุน” ขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
 
จำนวนผู้อ่าน 3024 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

กลับสู่หน้าหลัก

เปิดตัวคึกคัก “หลาดต้นน้ำ @ลำขนุน” ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และตัวแทนชุมชน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวง รัชกาลที่ 9 ประชาชนแห่เที่ยวชมตลาดเนืองแน่น

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ชาวชุมชนลำขนุน ต.นาชุมเห็ด อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง ได้ร่วมกันต้อนรับ นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ที่เดินทางไปเป็นประธานเปิด “หลาดต้นน้ำ @ลำขนุน” ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และตัวแทนชุมชนบ้านลำขนุนจัดขึ้น เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งด้านวีถีชีวิต ผลิตภัณฑ์ชุมชน ศิลปวัฒนธรรม เหมาะสำหรับผู้ที่อยากหาสถานที่พักผ่อน อิงแอบธรรมชาติ มีธารน้ำไหลชุ่มชื่น ท่ามกลางขุนเขาที่สวยงาม

นายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้าน ม.8 ต.นาชุมเห็ด กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแลประชารัฐ ที่มุ่งมั่นลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพชีวิตคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยมีความก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายคือเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข และมีรายได้เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และตัวแทนชุมชนบ้านลำขนุนให้ความสำคัญ และหารือกันในเรื่องเศรษฐกิจบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สร้างโอกาสในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โดยเฉพาะบ้านลำขนุน มีความโดดเด่นในการเป็นพื้นที่ต้นแบบเรียนรู้ชุมชนวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความดั้งเดิม และยังมีความสวยงามของทรัพยากรธรรมชาติ เป็นที่ตั้งของภูผาหมอก เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อาทิ กิจกรรมการเดินป่า การพายเรือคายัคล่องไปตามลำคลองลำพิกุล เที่ยวน้ำตกสายรุ้ง ชื่นชมธรรมชาติซึ่งเป็นสวนยางพารา สลับกับสวนผลไม้ที่สวยงามตลอดสองฝั่งคลอง ทั้งนี้ เพื่อรองรับผลิตภัณฑ์และผลิตผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลผลติด้านการเกษตรตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน ทั้งค้าปลีกและค้าส่ง รวมถึงสร้างรายได้ให้กับชุมชนระดับฐานราก

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบวิถีชีวิตการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ ก็สามารถมาเที่ยวชม “หลาดต้นน้ำ @ลำขนุน” ได้ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. โดยเฉพาะในคืนนี้ ซึ่งตรงกับขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ก็จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสานประเพณีกันอีกด้วย


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com