ข่าวประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

เปิดหมู่บ้านต้นแบบ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
 
จำนวนผู้อ่าน 879 คน

กลับสู่หน้าหลัก

นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง เป็นประธานเปิดหมู่บ้านเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (OTOP Village Champion : OVC) ที่หมู่บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ทั่วทั้ง จ.ตรัง โดยใช้กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือภูมิทัศน์ของชุมชน เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของชุมชน และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 พัฒนาคน เพื่อให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน ด้านที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น ด้านที่ 3 พัฒนาสถานที่ให้มีศักยภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยว และด้านที่ 4 พัฒนาการอนุรักษ์ สามารถรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

นายวราชัย พิทักษ์ธรรม พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า สำหรับปี 2555 นี้ จังหวัดตรังได้ดำเนินการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OVC ไปแล้ว 2 หมู่บ้าน คือ ถ้ำเลเขากอบ ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด, ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง และล่าสุด คือ หมู่บ้านดุหุน ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมอาชีพเพิ่มรายได้ เพิ่มช่องทางการตลาดในการบริการการท่องเที่ยว และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP

ดังนั้น จึงทำให้หมู่บ้านดุหุน ได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี 2554 นอกจากนั้น ยังมีผลิตภัณฑ์จักสานจากเตยปาหนัน ที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน เป็นผลผลิตที่โดดเด่น และส่งจำหน่ายในระดับสากล ขณะที่สถานที่ค่างๆ ในพื้นที่ก็ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา หรือวิถีชีวิต ที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลกับชีวภาพทางธรรมชาติ และเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น จนมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้เป็นอย่างดี

ด้าน นายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผวจ.ตรัง กล่าวว่า การดำเนินงานหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว หรือ OVC ถือเป็นการเริ่มต้นการเปิดรับนักท่องเที่ยว แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่เปราะบางมาก เพราะถ้านักท่องเที่ยวได้รับบริการที่ดี ประทับใจ หรือคุ้มกับค่าเงินที่จ่าย ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีไป แต่ถ้าผิดหวัง ก็จะเป็นผลเสียกับหมู่บ้าน เพราะสมัยนี้ข้อมูลข่าวสารสื่อสารกันอย่างรวดเร็วมากทางระบบ IT ดังนั้น ขอฝากข้อปฏิบัติสำหรับลูกค้าหรือผู้มาเยี่ยมเยือนในอนาคตไว้ 3 เรื่อง คือ ความปลอดภัย ความสะอาดบ้านเรือน ห้องน้ำ ห้องนอน อาหาร รวมทั้งสภาพบริเวณถนนหนทาง และความเป็นเจ้าบ้านที่ดี ซึ่งหมู่บ้าน OTOP เพื่อเป็นการท่องเที่ยวนั้น จะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนนโยบายจังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข ได้เป็นอย่างดี


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com