ข่าวประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2555

อบต.นาโยงเหนือ จัดตั้งศูนย์สามวัยสายใยรัก
 
จำนวนผู้อ่าน 2218 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่กลับสู่หน้าหลัก

เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่เกิดปัญหาอย่างหนักในยุคปัจจุบันนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง นำโดย นายสมควร จิตรแก้ว นายก อบต.นาโยงเหนือ จึงได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น ตั้งแต่เมื่อปี 2552 ในบริเวณสวนสาธารณะป่ายางนา หมู่ที่ 4 ตำบลนาโยงเหนือ ซึ่งถือเป็นแห่งที่ 13 ของประเทศไทย

ทั้งนี้ เป็นไปตามดำรัสของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาใน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งทรงเสด็จมาเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวของจังหวัดตรัง ในพื้นที่ตำบลนาโยงเหนือ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2551

ผลจากการดำเนินการของศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว อบต.นาโยงเหนือ ติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว ปรากฎว่า ได้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างดียิ่ง เนื่องจากชาวตำบลนาโยงเหนือทั้ง 3 วัย สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ถือเป็นเกราะสำคัญในการป้องกันภัยจากภายนอกชุมชน จนกลายเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่างที่มีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เดินทางมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปเป็นต้นแบบ

ล่าสุด อบต.นาโยงเหนือ ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 แสนบาท ตามโครงการวิจัยชุมชน โดยครึ่งหนึ่งหรือ 3 แสนบาท ได้นำไปใช้ในการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้านที่ดำเนินการอยู่แล้วในชุมชนต่างๆ ทั้ง 7 หมู่บ้าน เช่น การทำขนม การเลี้ยงไก่ และอีกครึ่งหนึ่งหรือ 3 แสนบาท ได้นำไปใช้ในการดำเนินการของศูนย์สามวัยสายใยรักแห่งครอบครัว อบต.นาโยงเหนือ

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมและขยายผลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใหญ่ (คนวัยทำงาน) และกลุ่มผู้สูงอายุ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com