ข่าวประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2554

"วัดนิโครธาราม" สถานปฎิบัติธรรมดีเด่นตรัง
 
จำนวนผู้อ่าน 4900 คน

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่


กลับสู่หน้าหลัก

สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้น เนื่องจากเห็นว่าเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ดีที่สุดทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสปฏิบัติธรรม และเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ จึงกำหนดให้มีการสนับสนุนส่งเสริมให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ซึ่งในปัจจุบันนี้ ได้มีสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ที่ได้จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคมทั่วประเทศแล้ว 1,059 แห่ง โดยส่วนใหญ่อยู่ในระหว่างการพัฒนาและปรับปรุง เพื่อให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้จัดทำโครงการคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด 82 สำนัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา เมื่อปี 2552

จุดประสงค์สำคัญก็คือ เป็นการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมที่ได้รับมาตรฐาน รวมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงข้อมูล โดยเริ่มต้นโครงการจากการสำรวจ และคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศที่มีความพร้อม ทั้งในด้านสถานที่ ด้านวิทยากร ซึ่งต้องมีพระวิปัสสนาจารย์ประจำอยู่ที่อยู่ที่สำนัก และมีการบริหารการจัดการตามเกณฑ์ที่กำหนด

ผลการพิจารณา ปรากฎว่า "วัดนิโครธาราม" (วัดกุฎิใน) ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ได้รับรางวัลสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดตรัง เนื่องจากมีรั้วรอบขอบชิดโดยรอบ และมีการแบ่งพื้นที่เป็นเขตปฏิบัติธรรมไว้อย่างชัดเจน โดยมีศาลาปฏิบัติธรรมเป็นอาคาร 2 ชั้น ซึ่งสามารถจุคนได้ชั้นละ 300 คน บริเวณชั้นล่างใช้เป็นที่สำหรับอบรมและบรรยายธรรม รวมทั้งเป็นพื้นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นบนใช้สำหรับเป็นที่พัก โดยมีมุ้ง กรด และที่นอน เตรียมให้แก่ผู้เข้ามาปฏิบัติธรรม ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นห้องพักเล็ก และเป็นห้องโถงใหญ่กลางศาลา

ในส่วนของห้องน้ำมีตั้งอยู่หลายแห่งทั่วบริเวณ แต่ที่พึ่งจะสร้างแล้วเสร็จก็คือ ห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกหญิงชาย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครตรัง และอีกสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความพร้อม คือ มีการสร้างลานธรรม และอาคารอบรมจากดิน ท่ามกลางธรรมชาติดั้งเดิม ภายในส่วนพื้นที่ป่าของวัด เพื่อให้บุคคลเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติและตนเองได้มากขึ้น

ส่วน 2 โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ก็คือ การสร้างอาคารโรงครัว 2 ชั้น โดยชั้นแรกจะใช้เป็นโรงครัว เพื่อให้เกิดความสะอาดและถูกสุขลักษณะมากยิ่งขึ้น ขณะที่ชั้นบนจะกันสำรองไว้สำหรับผู้มาช่วยดูแลพื้นที่ และอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม สำหรับอีกโครงการที่กำลังดำเนินการจัดหาเงินบริจาค คือ การสร้างกุฏิวิปัสสนากัมมัฏฐาน (เป็นอาคารที่สร้างจากดินและมีห้องน้ำภายใน)

"สำนักปฏิบัติธรรมวัดนิโครธาราม" ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยที่ "พระครูปัญญาวราภิยุต" เป็นเจ้าอาวาส และได้รับการสานต่อมาจนกระทั่งเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ "พระครูเมธีวรวัฒน์" (พระมหาพิเชษฐ โสภณจิตฺโต) เจ้าคณะตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง ซึ่งท่านยังเป็นพระอาจารย์ผู้สอนกัมมัฎฐานด้วยตนเอง จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายร้อยรุ่น ทั้งที่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียนในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง

จนก่อให้เกิดการอบรม การบรรยายธรรม และการปฏิบัติธรรม อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากพระอาจารย์ และคณะวิทยากรที่เป็นฆราวาส

เมธี เมืองแก้ว/ เรื่อง
อำนาทร์ สุวรรณคีรี/ ภาพ


All Rights Reserved. Licensed By Trangzone.com